Hamowanie glikoproteiny płytkowej IIb / IIIa z eptyfibatydem u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi cd

Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego po obejściu wieńcowym wymagało podniesienia frakcji CK-MB do pięciu lub więcej razy powyżej górnej granicy normalnych lub nowych fal Q.20 Badacze w poszczególnych ośrodkach zostali również poproszeni o ustalenie, czy doszło do zawału. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały umieralność ze wszystkich przyczyn w ciągu 30 dni po wystąpieniu zdarzenia wskaźnikowego, pierwszy lub nawracający zawał mięśnia sercowego w ciągu 30 dni, złożony punkt końcowy (zgon lub zawał mięśnia sercowego bez uszczerbku na zdrowiu) po 96 godzinach i 7 dniach, oraz środki ...

Długoterminowe bezpieczeństwo i efektywność terapii żelazo-chelatacji z Deferiprone dla major talasemii ad 5

Zmiany histologiczne nie mogły być oceniane u ośmiu pacjentów: sześciu nie miało dwóch odpowiednich próbek biopsyjnych, które uzyskano co najmniej w odstępie jednego roku, a dwie miały marskość przy początkowej ocenie. W ten sposób zbadano łącznie 31 próbek biopsji od 12 pacjentów (tabela 2). Żadna z próbek nie wykazywała oznak progresji zwłóknienia. U jednego pacjenta wystąpiło polepszenie stanu histologicznego w ciągu dwóch lat. Po dostosowaniu początkowych stężeń żelaza w wątrobie analiza wieloczynnikowa logistyczno-regresyjna wykazała, że szacowane szanse progresji na zwłóknie...

Badanie przesiewowe kardiomiopatii przerostowej u młodych sportowców ad 5

Kardiomiopatię przerostową zidentyfikowano u 22 młodych sportowców (0,07 procent osób badanych) i stanowiły 3,5 procent sercowo-naczyniowych przyczyn dyskwalifikacji. Do rzadszych przyczyn dyskwalifikacji z przyczyn sercowo-naczyniowych należały wady wrodzone, reumatyczne i niedokrwienne, a także zapalenie osierdzia. Kardiomiopatia przerostowa
Spośród 33 735 sportowców, których początkowo poddano badaniu, 3016 (8,9 procent) zostało skierowanych do oceny echokardiograficznej z powodu wywiadu rodzinnego, nieprawidłowych ustaleń fizycznych lub nieprawidłowości elektrokardiograficznych. Dwudziest...

Wpływ dawki dializacyjnej i strumienia błony w hemodializie podtrzymującej ad

Czy wszyscy ocaleni są przeznaczeni do życia normalnego . Jakie jest uzasadnienie dla skupienia się na określonym interwale po interwencji (np. 5 lat), biorąc pod uwagę, że dwie populacje, które mają takie same szanse na przetrwanie przez 5 lat, mogą z racji czynników ryzyka lub współistniejących chorób mieć bardzo różne prawdopodobieństwa przeżycia pierwsze 12 miesięcy lub kolejne 20 lat. Na te same pytania nie ma odpowiedzi w przypadku innej wspólnej miary, zwiększenia medianowego czasu przeżycia (lub czasu półtrwania) kohorty, który jest często stosowany do zgłaszania wyników badań kl...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice , #tętniak aorty brzusznej objawy ,