pulmonologia gdańsk czesc 4

Wyższe wyniki wskazują na wyższe ryzyko śmierci; na przykład wynik 15 lub 16 jest związany ze wskaźnikiem śmiertelności wynoszącym około 32 procent, a dla wszystkich wyników wynoszących 21 lub więcej, śmiertelność przekracza 80 procent. Analiza statystyczna
Wyniki podano jako średnie . SD. Demograficzną i fizjologiczną charakterystykę tych dwóch grup porównano z wykorzystaniem testu t-Studenta dla danych ciągłych (oddzielne oszacowania wariancji zastosowano, gdy wariancje różniły się znacząco) oraz z rozszerzonym testem chi-kwadrat Mantela-Haenszela dla danych kat...

Przeciwutleniacz butylowany hydroksytoluen zapobiega wywołanym wczesnym cholesterolem zmianom mikrokrążenia u królików.

Mikrokrążenie badano przez 10 tygodni u nieleczonych królików (n = 13) oraz u królików leczonych dietą z dodatkiem 1% cholesterolu (n = 13), 1% cholesterolu + 1% antyutleniacza BHT (butylowany hydroksytoluen) (n = 11) lub 1% BHT (n = 5). Badania przeprowadzono za pomocą bezpośredniego mikroskopowego obrazowania lewostronnego i prawego spojówki śródskórnej za pomocą mikroskopu stereoskopowego i kamery telewizyjnej o wysokiej rozdzielczości. Średnicę mikronaczynia, prędkość przepływu erytrocytów i warunki mikhemorologiczne oceniano ilościowo za pomocą komputerowego systemu obrób...

Działanie wazodylatacyjne wazopresyny argininowej jest mediowane przez tlenek azotu w ludzkich naczyniach przedramion.

Argininowa wazopresyna (AVP) powoduje dwufazowe zmiany oporu naczyniowego w ludzkich przedramionach; zwężenie naczyń przy niższych dawkach i rozszerzenie naczyń przy wyższych dawkach. Zwężenie naczyń jest zależne od receptora V1. Jednak mechanizm wazodylatacji indukowanej przez AVP nie jest znany. Zbadaliśmy, czy w wyniku rozszerzania naczyń wywołanego przez AVP pośredniczy tlenek azotu (NO) w ludzkich przedramionach, badając działanie L-argininy (prekursora NO) i NG-monometylo-L-argininy (L-NMMA, bloker syntazy NO ) na naczyniową wentylację wywołaną przez AVP. AVP podawano dootrze...

Wiekszosc hormonów posiada ten sam sklad chemiczny u wszystkich ssaków

Rola tlenku azotu w podstawowym teście naczynioruchowym i stymulowane zależne od śródbłonka rozszerzenie w tętnicach wieńcowych u psów przewlekle leczonych zostało zbadane przez zbadanie konsekwencji hamowania endogennego tworzenia się tlenku azotu ze specyficznym inhibitorem tworzenia tlenku azotu, NG-monometyl-L -arginina (L-NMMA). U czterech budzących się psów kryształy wymiarów wieńcowych były chronicznie implantowane na tętnicy obwodowej w celu pomiaru średnicy nasierdziowej naczynia wieńcowego, a sondy przepływu dopplerowskiego wszczepiano w celu ilościowego oznaczenia fazo...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice ,